Plynulý priebeh výroby je pre vaše podnikanie rozhodujúci. Jednoduchý problém môže prerušiť výrobu na niekoľko hodín. S plným rozsahom nášho profesionálneho servisu sa nie je potrebné znepokojovať. Môžete si vybrať profesionálnu asistenciu, ktorá vám bude najlepšie vyhovovať.

Automatizácia, servis CNC, elektronické zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, elektronické vstupné systémy, elektronické protipožiarne systémy, štruktúrované kabelážne systémy, služby pri údržbe systémov, servis, oprava, údržba, výroba a montáž elektroniky a elektrických zariadení do 1000 V, intergrácia systémov budov/objektov, ekosvetlo, IT - TV a telekomunikačné rozvody, počítačové služby,

  • výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
  • projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  • Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených a vyhradených technických zariadení
  • Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
  • Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky

  • Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

hardvérové  poradenstvo:
- poradenstvo v oblasti informačných systémov  týkajúce sa technického vybavenia
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru: 
- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
- spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 
služby pri údržbe systémov (softvéru):
- poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér  v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
- poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:
- správa počítačových sietí
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
návrh a optimalizácia informačných technológií
údržba a oprava mechanických častí počítačov
služby webového servera:
- poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom  
- poskytovanie dátových služieb
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
spracovanie údajov
- spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu,
- animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky
- služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie:
- vposkytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie  zoznamov a adresárov on-line
- služby súvisiace  so zaznamenávaním vstupných údajov:
- práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
- rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
vydavateľská činnosť
- vydávanie kníh, máp, zborníkov
- vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií
- vydávanie hudobnín
- vydávanie manuálov pracovných činností
- nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora