min. req. IE8Počítačové služby

hardvérové  poradenstvo:
- poradenstvo v oblasti informačných systémov  týkajúce sa technického vybavenia
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru: 
- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
- spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
- poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 
služby pri údržbe systémov (softvéru):
- poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér  v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
- poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:
- správa počítačových sietí
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
návrh a optimalizácia informačných technológií
údržba a oprava mechanických častí počítačov
služby webového servera:
- poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom  
- poskytovanie dátových služieb
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
spracovanie údajov
- spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu,
- animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky
- služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie:
- vposkytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie  zoznamov a adresárov on-line
- služby súvisiace  so zaznamenávaním vstupných údajov:
- práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
- rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
vydavateľská činnosť
- vydávanie kníh, máp, zborníkov
- vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií
- vydávanie hudobnín
- vydávanie manuálov pracovných činností
- nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených a vyhradených technických zariadení
Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení